جوانی جمعیت تلاشی برای بقاء که یک ساله شد - vidiko