جهان اسلام تا عمق اروپا از انقلاب اسلامی و مردم ایران حمایت کردند - vidiko