جنگ اوکراین موازنه روابط آسیای مرکزی مسکو را بر هم خواهد زد - vidiko