جزئیات جلسه کمیسیون فرهنگی با وزیر ارشاد در مورد حاشیه های جشنواره - vidiko