جذب تسهیلات از بانک های توسعه ای تسریع می شود - vidiko