جدال دیپلماتیک بلاروس و آمریکا در مجمع عمومی یکی در حمایت و - vidiko