جبران بخشی از ناترازی گاز در زمستان با بهره برداری از فاز ۱۱ - vidiko