جایگاه های سوخت از مرداد فقط یک کارت سوخت دارند کلان شهرها در - vidiko