جایگاه فرهنگ در مجموعه های ورزشی سوء برداشت از یک واژه - vidiko