تولید ملی اقدامی چندجانبه و نیازمند نگاه نظام مند مسئولان است - vidiko