توسعه سامانه نیما در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد - vidiko