تندخویی و بدرفتاری آسیب جدی برای بدنه اجرایی کشور است - vidiko