تمام آزادی خواهان با سیاست توهین به مقدسات مقابله کنند - vidiko