تلویزیون با تولید فیلم و سریال با مصیبت زدگان کرونایی همذات پنداری - vidiko