تلاش وزارت دفاع حرکت در مسیر تکنولوژی های آینده ساز است - vidiko