تقدیر از ۷۷ نفر در مراسم تقدیر از پژوهشگران برگزیده دانشگاه شهید - vidiko