تقدیر از مدیران ۴ محصول فناورانه رونمایی شده در چهل و سومین سالگرد - vidiko