تقاضای بیش از ۷۰ کشور برای سخنرانی درباره اوکراین و آمادگی ترکیه - vidiko