تعرفه گاز مصرفی تأسیسات گردشگری مشابه تعیین شد - vidiko