تعاونی ها در بازار سرمایه فعال تر می شوند - vidiko