تصویب ۹۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای تأمین آب در سفر دوم رئیس - vidiko