تصویب وقفه انسانی فوری در غزه در شورای امنیت سازمان ملل - vidiko