تصویب بزرگ ترین بودجه تاریخ عراق بارزانی تلاش برای تضعیف اقلیم - vidiko