تصمیم گیری در مورد خرید خدمت سربازی به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار - vidiko