تصمیمات مهم سران قوا در زمینه تامین انرژی گرمایشی همفکری برای - vidiko