تصادف در بزرگراه اقارب پرست اصفهان ۷ مصدوم برجا گذاشت - vidiko