تشدید نظارت ها بر واحدهای خدماتی و سرویس های بهداشتی استان سمنان - vidiko