تشخیص زودهنگام عفونت خونی و کاهش مرگ ناشی از آن با هوش مصنوعی - vidiko