تذکر رئیس کل دادگستری استان تهران به سازمان ها در حوزه ایمن سازی - vidiko