تخت روانچی کودکان در مخاصمات مسلحانه در معرض نقض فاحش حقوق خود - vidiko