تحلیلگر صهیونیست اسرائیل آنچه در زمین غصبی کاشته درو می کند - vidiko