تجهیز ۱۲۰ مدرسه در مناطق محروم لرستان به وسایل ورزشی - vidiko