تبعات اقتصادی حمله روسیه به اوکراین بر منطقه اوراسیا - vidiko