تاکید رئیس جمهور بر برقراری عدالت در پرداخت حقوق و مزایا - vidiko