تاکید بر پیاده سازی گفتمان اقتصادی بر پایه علم و پژوهش - vidiko