تارتار تیم ها در سیرجان در نیمه دوم به مشکل می خورند - vidiko