تاثیر عرضه ربع سکه در بورس بر بازار فاصله قیمتی باید بیشتر شود - vidiko