بیش از ۴۰۰ میلیون دلار مواد غذایی به روسیه صادر شد حضور ایران - vidiko