بورل اکثرا با پیشنهاد اتحادیه اروپا موافق هستند منتظر پاسخ - vidiko