بهره مندی ۴۸۷ نفر بیمار سمنانی از خدمات بانک امانات تجهیزات پزشکی - vidiko