بهره برداری و کلنگ زنی بیش از ۱۵ هزار و ۶۶۵ پروژه عمرانی در دهه - vidiko