بهبود سریع سوختگی زخم دیابت و زخم بستر با داروی ایرانی - vidiko