بهادری جهرمی دولت درباره حقوق مردم حتی با خودش هم تعارف ندارد - vidiko