بنا انتظاراتم از کشتی گیران در جام تختی برآورده شد - vidiko