بسیاری مشکلات موجود در حوزه وزارت صنعت فرابخشی است واقع بین - vidiko