برگزاری دومین گردهمایی دانشجویان بین المللی دانشگاه تربیت مدرس تمدید - vidiko