برگزاری آزمایشگاه های سیاست های اقتصادی توسط مرکز بررسی ها استراتژیک - vidiko