برخورداری از تکنولوژی بالا و رعایت ضوابط زیست محیطی درخصوص استقرار - vidiko