برتری عجیب استرالیا در نخستین گام ژاپن به میانمار رحم نکرد - vidiko