برای رسیدن به توافق سه کشور اروپایی و آمریکا فوری همانند ایران - vidiko